หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

พระบรมราชนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เทวรูปพระแม่ย่า ประดิษฐาน ณ ศาลพระแม่ย่า

หลวงพ่อศิลา วัดทุ่งเสลี่ยม

สวนหลวงพระร่วงเฉลิมพระเกียรติ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
1
2
3
4
5
   
ประวัติความเป็นมา
 
ภูมิประเทศ
  พื้นที่ส่วนใหญ่ที่ราบเชิงเขา มีสภาพเป็น
ที่นา มีภูเขาบ้างเล็กน้อย และมีพื้นที่ติดกับ
เขตอุทยานแห่งชาติรามคำแหง (เขาหลวง)
มีคลองแม่รำพัน เป็นลำคลองสายหลัก
 
ภูมิอากาศ
  มีสภาพภูมิอากาศ แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้
 
ฤดูร้อน
 
ฤดูฝน
 
ฤดูหนาว
 
ที่ตั้ง
  ตำบลเมืองเก่า ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก
ของอำเภอเมืองสุโขทัย ระยะห่างจากอำเภอ
เมืองสุโขทัย ประมาณ 20 กิโลเมตร
ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองเก่า มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 57.163 ตารางกิโลเมตร
 
อาชีพของประชาชน
  ประชากรประมาณร้อยละ 80 เป็นเกษตรกร ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ การปลูกข้าว คิดเป็นอัตราส่วนได้ดังนี้
 
เกษตรกรรม ร้อยละ 80
 
รับจ้าง ร้อยละ 10
 
และอื่นๆ ร้อยละ 10
 
จำนวนประชากร
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 10,190 คน แยกเป็น
 
ชาย 5,009 คน คิดเป็นร้อยละ 49.16
 
หญิง 5,181 คน คิดเป็นร้อยละ 50.84
 
จำนวนครัวเรือน 4,101 ครัวเรือน
 
ความหนาแน่นเฉลี่ย 178.26 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
ประวัติตำบล
ตำบลเมืองเก่า เป็นที่ตั้งของเมืองซึ่งเป็นที่ตั้ง
อาณาจักรแรกของชนชาติไทย เมื่อ 700 ปีมาแล้ว
เป็นดินแดนแห่งความดีงามอย่างยิ่งตั้งแต่ครั้งอดีต
ทั้งในด้านการปกครอง การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ตลอดจนความเจริญด้านอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี หนังสือไทยก็มีกำเนิด ณ ที่แห่งนี้
  และในพื้นที่ของตำบลเมืองเก่าประกอบไปด้วยมรดกทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีใน
ท้องถิ่นต่างๆ เป็นที่ตั้งของโบราณสถาน วัดวาอาราม เจดีย์ต่างๆ มากมาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเจริญ
รุ่งเรืองในสมัยสุโขทัยเป็นอย่างยิ่ง ในปัจจุบันจึงได้นำมาเรียกเป็นชื่อตำบล จึงเรียกว่า “ตำบลเมืองเก่า”
 
ประวัติหน่วยงาน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าได้รับการยก
ฐานะมาจาก "สภาตำบลเมืองเก่า" เมื่อวันที่ 29 มีนาคม
2539 เป็น อบต.ชั้น 4 (อบต.ขนาดเล็ก) เดิมตั้งอยู่หมู่ที่
3 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง
สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยได้มีการย้ายที่ตั้งสำนักงาน
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2544 และปัจจุบันนี้ได้ยกฐานะ
การจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นขนาดกลาง
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย  
 
 
เขตการปกครอง
 
จำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองแบ่งเป็น 11 หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประวัติ
หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1 บ้านเพชรไฝ 480 533 1,013 452  
2 บ้านนา 801 854 1,655 632
  3 บ้านเมืองเก่า 192 206 398 293  
4 บ้านวังตะคร้อ 708 677 1,385 692
  5 บ้านปากคลอง 320 348 668 239  
6 บ้านมนต์คีรี 388 385 773 273
  7 บ้านวังวน 551 570 1,121 407  
8 บ้านเชตุพน 867 880 1,747 583
  9 บ้านราวต้นเกลือ 199 193 392 162  
10 บ้านศรีชุม 117 110 227 87
  11 บ้านแสนตอ 386 425 811 281  
  รวมทั้งสิ้น   5,009 5,181 10,190 4,101
 
** ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอเมืองสุโขทัย ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2564 **
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จ.สุโขทัย
โทรศัพท์/โทรสาร : 055-945-142
รับเรื่องร้องเรียน โทร. 055-945-142
จำนวนผู้เข้าชม 2,694,428 เริ่มนับ 4 ส.ค. 2564  
จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10