หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

พระบรมราชนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เทวรูปพระแม่ย่า ประดิษฐาน ณ ศาลพระแม่ย่า

หลวงพ่อศิลา วัดทุ่งเสลี่ยม

สวนหลวงพระร่วงเฉลิมพระเกียรติ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
1
2
3
4
5
   
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
  วิสัยทัศน์
 
" ยึดมั่นธรรมาภิบาลท้องถิ่นพัฒนาประชามีสุข "
 
 
  พันธกิจ
 
 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพ
ของ อบต. ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี
 
พัฒนาประสิทธิภาพ เพิ่มบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในงานด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
 
ส่งเสริมการศึกษา ฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม และเพณีท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นและเป็นที่สนใจ
และดึงดูดนักท่องเที่ยว
 
สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืน โดยเน้นด้านการเกษตรกรรมให้เป็นตลาดผลผลิตทางการเกษตร
 
สร้างระบบการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ
 
สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการเชื่อมโยง
การท่องเที่ยว และพัฒนาการกีฬา
 
พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครองให้กับประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ในการดำเนินการระหว่าง อบต. กับประชาชน ในรูปแบบต่างๆ และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีใน อบต.
 
พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการส่งเสริมตามนโยบายรัฐบาล/วาระแห่งชาติจังหวัด/อำเภอ
 
  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
         
   
แนวทางการพัฒนา

การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม
     
การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
 
  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
         
   
แนวทางการพัฒนา

การส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งของเด็กเยาวชน ครอบครัว และชุมชน
     
การส่งเสริม สนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์ คนซราคนพิการ ผู้มีรายได้น้อยไร้ที่พึ่ง
     
การส่งเสริม สนับสนุนสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย
     
การส่งเสริม สนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และห่างไกล ยาเสพติด
     
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรมประเพณี กีฬา และนันทนาการ
         
   
แนวทางการพัฒนา

การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบ
     
การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาก่อนวัยเรียนและการศึกษาภาคบังคับ และ
ระดับอุดมศึกษา
     
การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมงานประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     
การส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
 
  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การแก้ไขปัญหาความยากจนและส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
         
   
แนวทางการพัฒนา

การส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ พัฒนารายได้และคาราวานแก้จน
     
การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตร
     
การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
  การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
         
   
แนวทางการพัฒนา

การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา พนังกั้นน้ำ ฝายประตูเปิด - ปิดน้ำ และท่อลอดเหลี่ยม
     
การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา แม่น้ำ ดูคลอง สระน้ำ
     
การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาการระบายน้ำ
 
  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และการท่องเที่ยว
         
   
แนวทางการพัฒนา

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     
การปรับปรุงภูมิทัศน์และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม
     
การบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอย
     
การก่อสร้าง/ปรับปรุงบำรุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยว
     
การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
 
  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
         
   
แนวทางการพัฒนา

การส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมืองการบริหาร
     
การส่งเสริมพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้บุคลากรท้องถิ่น
     
การส่งเสริมพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
 
  การพัฒนาด้านอื่นๆ
         
   
แนวทางการพัฒนา

การส่งเสริมตามนโยบายรัฐบาล/วาระแห่งชาติ/จังหวัด/อำเภอ
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จ.สุโขทัย
โทรศัพท์/โทรสาร : 055-945-142
รับเรื่องร้องเรียน โทร. 055-945-142
จำนวนผู้เข้าชม 2,694,418 เริ่มนับ 4 ส.ค. 2564  
จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10